Közlemény az általános iskolai beíratásokról | 2021-03-22


KÖZLEMÉNY

a Mohácsi Tankerületi Központ
illetékességi területén működő
általános iskolák első évfolyamára
történő beiratkozásról

A Mohácsi Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)  50.§ (7) bekezdése és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI-rendelet (továbbiakban: EMMI-rendelet) 22.§ (1) bekezdése alapján, a fenntartó – a 22.§ (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helybe szokásos módon az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről.
A 2020/2021. tanév rendjéről  27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 7.§-a alapján: 

Az általános iskolai beiratkozás ideje:
2021. április 15. és 16. napja.

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. 
Az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító iskola). 
Az Nkt. 50.§ (1) bekezdése, illetve az EMMI-rendelet 83.§ (3) bekezdései alapján: A tanulói jogviszony felvétel útján keletkezik. A felvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről az iskola igazgatója dönt, a döntést írásba foglalja.

Az EMMI-rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
A döntéssel szemben az Nkt. 37.§ (2) bekezdése alapján a szülőa közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat.
Az EMMI-rendelet 83.§ (5) bekezdése szerint a jogorvoslati eljárásban a kiskorú tanulót szülője képviselheti.
Az Nkt. 37.§ (3) bekezdése szerint a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést a tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatos kérelem tekintetében.


Mohács, 2021. március 12.


Käszné Lebő Zsuzsanna 
tankerületi igazgató


Mohácsi Tankerületi Központ
7700 Mohács, Szabadság u. 4-6.
7700 Mohács Pf.: 80.
telefon: +36-69 795-255
e-mail: mohacs@kk.gov.hu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2021-04-08 - 2021-04-20
Lakossági tájékozatató 2021.04.08.

Térfigyelő kamera
 
 
Városi TV Mohács
Üzenjen nekünk !!