Már igényelhető a szociális célú tűzifa | 2021-10-11


Már igényelhető
a szociális célú tűzifa

Mint ismert, szeptember 24-ei tanácskozásán képviselő-testületünk úgy döntött: ahogyan a korábbi években, úgy idén is támogatja a szociálisan rászorulók tűzifavásárlását. Az önkormányzat költségvetéséből összesen mintegy 10 millió forintot különítenek el erre a célra.

Az igényeket október 31-éig a Mohács Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál lehet benyújtani (Eötvös utca 6.). Egy háztartásban csak egy személynek állapítható meg a támogatás. Az egy főre jutó havi jövedelemnek családban 42.750 Ft alatt, egyedül élőnél 57.000 Ft alatt kell lennie. (Ettől eltérni a veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer tagjainak javaslata alapján lehet.)

A kérelemhez csatolandó dokumentumok:

1) A kereső családtag(ok)nak a kérelem benyújtását megelőző havi, nettó jövedelméről szóló igazolás (pl. munkabér, táppénz, GYED, GYES, GYET).
2) Nyugdíjas esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyév januárjában kiküldött értesítése, melyben szerepel a január elsejétől megállapított ellátás összege és jogcíme, valamint az utolsó havi nyugdíjszelvény vagy bank-számlakivonat fénymásolata.
3) Rendszeres szociális járadékban, átmeneti járadékban, rehabilitációs járadékban részesülőknél a kérelem benyújtását megelőző havi, postai csekkszelvény vagy bankkivonat másolata.
4) Munkanélküli ellátásban részesülők esetében a munkanélküli ellátás összegéről szóló utolsó havi igazolás a munkaügyi központtól.
5) Munkanélküli ellátásban nem részesülők esetében nyilatkozat és igazolás a munkaügyi központtól, hogy ellátásban nem részesül.
6) Ha a családban kiskorú gyermek van, igazolás a családi pótlék összegéről, esetleg igazolás az árvaellátásról.
7) Egyetemi, főiskolai hallgatónál az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolása.
8) 16 éven felüli gyermek(ek) esetében az oktatási intézmény igazolása a tanulói vagy hallgatói jogviszonyról.
9) Igazolás a tartásdíj összegéről (postai szelvény fénymásolata vagy nyilatkozat)
10) A kérelmező, valamint a többi hozzátartozó személyi igazolványa, lakcímkártyája, TAJ-kártyája (e dokumentumokat csupán felmutatni szükséges a kérelem benyújtásakor).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2021-09-10 - 2021-12-31
Mohácsi busórelikviák (kiállításmegnyitó)

Térfigyelő kamera
 
 
Városi TV Mohács
Üzenjen nekünk !!